หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. X 6,000 ม. จำนวน 2,880 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..