หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล” ยึดหลักองค์กรคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล” ยึดหลักองค์กรคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายภูมิจิตต์  พงษพันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน  51 แห่ง โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  

สำหรับการลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลัก “Apply or Explain” โดยตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจจะลดน้อยลง ภายใต้การบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยพร้อมยึดหลักความเป็นองค์กรคุณธรรม ที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำหรับพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..