หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อหม้อแปลงขนาด500KVA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อหม้อแปลงขนาด500KVA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

..เพิ่มเติม..