หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ รร.1 แบบ รร.2 แบบ รร.3 เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้าร้านค้าแบบดั้งเดิม...

แบบ รร.1 แบบ รร.2 แบบ รร.3 เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้าร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

..เพิ่มเติม..