หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณ ธรรมฯ งานซื้อ Traction Battery จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาคุณ ธรรมฯ งานซื้อ Traction Battery จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้งานที่กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3

..เพิ่มเติม..