หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศการยาสูบแห่งปนระเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศการยาสูบแห่งปนระเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..