หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. 2562

  1. คำนิยาม ตามมาตรา 3 “เจ้าหน้าที่รัฐ”
  2. คำนิยาม ตามมาตรา 3 “หน่วยงานรัฐ”
  3. มาตรา 5 กำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
  4. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ตามมาตรา 8
  5. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 19
  6. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 20
  7. มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

 

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..