หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรสาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

สาระน่ารู้จากศูนย์ ศปท.ยสท. เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

3. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

ศูนย์ ศปท.ยสท.

..เพิ่มเติม..