หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..