ซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 2 รายการ

61
แบบ รร.1,รร.2และ รร.3