หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 15,600 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) จำนวน 15,600 ล้านบีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..