หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

หมวดหมู่ :

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และหารือเรื่องการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..