หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรร.1+รร.2+รร.3 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ยสท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รร.1+รร.2+รร.3 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ยสท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..