หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง-ประกวดราคางานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่งพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสถานที่ กองคลังสินค้า คลังพัสดุอาคาร B06 และ B07 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง-ประกวดราคางานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่งพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสถานที่ กองคลังสินค้า คลังพัสดุอาคาร B06 และ B07 ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ supply.eng@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง 21 กรกฎาคม 2565
ร่าง-ประกาศประกวดราคา
แบบเลขที่ กส.6511สรุปรายการก่อสร้าง

..เพิ่มเติม..