หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะรอบอาคาร B-02 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2565

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคาจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะรอบอาคาร B-02 ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2565

แบบ รร.1, แบบ รร.2, แบบ รร.3 สัญญาคุณธรรมhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2022/02/vas12.pdf

..เพิ่มเติม..