หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองจัดหาในประเทศ (64107259275)

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองจัดหาในประเทศ (64107259275)

..เพิ่มเติม..