หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Leaning) สำหรับพนักงาน ยสท.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Leaning) สำหรับพนักงาน ยสท.

หมวดหมู่ :

เข้าสู่ระบบ Self-Learning เพื่อเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเอง
 Download คู่มือการใช้งานระบบ , แบบฟอร์มรายงานผล
 ** กำหนดระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา และประเมินผล
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 **

..เพิ่มเติม..