หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..