หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท.จับมือบริษัทเฮิร์บเทรเซอร์ และสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา ส่งเสริมเกษตรกรปลูกกัญชง

ยสท.จับมือบริษัทเฮิร์บเทรเซอร์ และสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา ส่งเสริมเกษตรกรปลูกกัญชง

หมวดหมู่ :

         การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร กับบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด และสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา เพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ณ สถานีทดลองยาสูบแม้โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
       นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด และสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา โดยกล่าวว่า ทั้งสามหน่วยงานได้มีการพูดคุยหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยาสูบในขณะนี้ จากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ ภายใต้พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปริมาณการรับซื้อใบยาสูบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นวิกฤต นั่นคือรายได้ที่ลดลงกว่า 50% ผลกระทบนี้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก ดังนั้นหากทั้งสามหน่วยงานมาผนึกกำลังกันเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรยาสูบตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมยาสูบ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับเกษตรกรยาสูบ ชุมชน วิสาหกิจเครือข่าย และระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
        จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การยาสูบแห่งประเทศไทย บริษัท เฮิร์บ เทรเซอร์ จำกัด และสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา จึงพร้อมเดินหน้าโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรยาสูบและเครือข่ายวิสาหกิจในอุตสาหกรรมยาสูบได้มีโอกาสปลูกกัญชงด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรร่วมมือกันดำเนินโครงการทดสอบสายพันธุ์กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยนำร่องกับกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ในพื้นที่ภาคเหนือ นับตั้งแต่การเพาะปลูก การบำรุงรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร นำไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน ก่อนจะขยายโครงการไปยังพื้นที่เพาะปลูกยาสูบอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
        ทั้งนี้ บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตนำเข้า ใบอนุญาตปลูก และเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตส่งออก ไร่กัญชงแห่งแรกของบริษัทฯ อยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และในวันนี้ (21 มิถุนายน 2564) บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ 400 ไร่ปัจจุบันบริษัทได้รับติดต่อขอซื้อสารสกัดกัญชงเป็นจำนวนมากกว่า 20,000 กก. ต่อปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรภายใต้เครือข่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทย

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..