หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..