หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..