หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ศปท.ยสท.ได้มีการคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ 2564

ศปท.ยสท.ได้มีการคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท.ยสท.) ได้มีการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ผู้ประพฤติปฎิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกีบรติให้ปรากฎเป็นแบบอย่างต่อส่วนงานและองค์กร ต่อไป

..เพิ่มเติม..