หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)“บุคคลต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2564

“บุคคลต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2564

“บุคคลต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2564
ซึ่งเป็นพนักงาน ยสท. ดำรงตำแหน่งระดับ 1 – 8
ผู้ประพฤติปฏิบัติตน ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม โดยแต่ละส่วนงานได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้ปรากฎเป็นแบบอย่างต่อส่วนงานและองค์กร
ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.)

..เพิ่มเติม..