หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงท่อเมนประปารอบอาคารตึกอำนวยการ และอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงท่อเมนประปารอบอาคารตึกอำนวยการ และอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ Supply.eng@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 29 มีนาคม 2564 –1 เมษายน 2564
-ร่าง-ประกาศประกวดราคา
TOR ท่อเมนประปา
แบบเลขที่ ฝบก.6305
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..