หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร1,2) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง และติดตั้งเมนไฟฟ้าให้เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร1,2) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง และติดตั้งเมนไฟฟ้าให้เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..