หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การแถลงข่าว ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hemodialysis Center BENCHAKITTI...

การแถลงข่าว ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hemodialysis Center BENCHAKITTI – MDCU)

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์หญิงพันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ฝ่ายการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย  ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า ที่ปรึกษา สาขาวิชาโรคไต และ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และความก้าวหน้าของ “ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (Hemodialysis Center BENCHAKITTI – MDCU)” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hemodialysis Center BENCHAKITTI – MDCU) ได้ถูกจัดตั้งในปี พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  และ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่โดยบุคลากรของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ซึ่งใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนบำบัด  และบริหารจัดการให้ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ไตเทียมที่ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มาพัฒนาการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 3 รอบ รับบริการผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยสิทธิ์กรมบัญชีกลาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกันสังคม สามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามสิทธิ์การรักษา

..เพิ่มเติม..