หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร. 1,2 ซื้อกระดาษมวนขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร. 1,2 ซื้อกระดาษมวนขนาด 53.6 มม. x 6,000 ม. จำนวน 5,760 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..