หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2563

หมวดหมู่ :

        นายรักษ์ศักดิ์ อินทร์ปราบ ผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ และนางสาวทัดหทัย สังข์นาค พนักงานจัดหา 6 กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารด้านพัสดุดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ แหล่งสมาคมฯ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

          พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นเป็นที่ปรากฎ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคคลทั่วไป

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..