หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคลากร จำนวน ๕ อัตรา เพื่อทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาบุคลากร จำนวน ๕ อัตรา เพื่อทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 256
-ร่าง- ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ
TOR จ้างเหมาบริการจัดหาบุคลากร จำนวน 5 อัตรา
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..