หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบุคคลภายนอก รับ-ส่งเอกสาร โดยรถจักรยานยนต์ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร

จ้างเหมาบุคคลภายนอก รับ-ส่งเอกสาร โดยรถจักรยานยนต์ การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร

..เพิ่มเติม..