หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จำนวน ๒ โครงการ(๑.ซื้อยากลุ่มที่ ๑ จำนวน ๒๔ รายการ ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จำนวน ๒ โครงการ(๑.ซื้อยากลุ่มที่ ๑ จำนวน ๒๔ รายการ ๒.ซื้อยากลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒๔ รายการ )

..เพิ่มเติม..