หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีระยะเวลาการดำเนินโครงการหรือทำสัญญาผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปี

การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีระยะเวลาการดำเนินโครงการหรือทำสัญญาผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปี

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..