หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

ประกาศ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การยาสูบแห่งประเทศไทย
ไม่อนุญาตให้พนักงาน ยสท. และบุคคลภายนอก เข้ามาทำกิจกรรม เช่น การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ภายในพื้นที่
การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย และสวนป่าเบญจกิติ ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ยกเว้นพนักงานที่มาปฏิบัติงานล่วงเวลาเท่านั้น ที่สามารถเข้าพื้นที่ได้
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ที่มา : ฝ่ายบริการกลาง

..เพิ่มเติม..