หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย ขอใช้รถแล้วนำไปใช้ประโยนชน์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่

ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย ขอใช้รถแล้วนำไปใช้ประโยนชน์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่

..เพิ่มเติม..