หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.03/11/62 ประกวดราคาซื้อ Licorice Powder จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.b.03/11/62 ประกวดราคาซื้อ Licorice Powder จำนวน 30,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [เลขที่โครงการ : 62117024043]

ประกาศ,เอกสารประกวดราคาและTOR
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคารวมเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

..เพิ่มเติม..