หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน ๘๐ กรัม/ตร.ม. กว้าง ๑,๐๘๐ มม. ยาว ๘,๓๐๐ ม. จำนวน...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน ๘๐ กรัม/ตร.ม. กว้าง ๑,๐๘๐ มม. ยาว ๘,๓๐๐ ม. จำนวน ๑,๕๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..