หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเพาะปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุม" จากสำนักงานส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเพาะปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุม" จากสำนักงานส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

หมวดหมู่ :

นายอลงกรณ์ เจริญภักดี รองผู้ว่าการด้านใบยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเพาะปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุม” จากสำนักงานส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณอาคารที่ทำการ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

..เพิ่มเติม..