หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ณ อาคารที่พักพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ณ อาคารที่พักพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
ร่างประกาศประกวดราคา (E-bidding)
ราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมารและราคากลาง

..เพิ่มเติม..