หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง-ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

-ร่าง-ประกวดราคาซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 5-8 มีนาคม 2562
ร่างประกาศประกวดราคาฯ
TOR 
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..