หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คำขวัญต่อต้านคอร์รัปชัน การยาสูบแห่งประเทศไทย
https://www.thaitobacco.or.th/2018/05/17/18124
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
https://www.thaitobacco.or.th/2018/05/01/22455/
https://www.thaitobacco.or.th/2018/05/01/22466/
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง สินบนและการให้ – รับของขวัญ
https://www.thaitobacco.or.th/2018/06/08/18477/
https://www.thaitobacco.or.th/2018/02/27/16949/
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
https://www.thaitobacco.or.th/2018/01/29/16498/
https://www.thaitobacco.or.th/2019/02/28/22452/
การสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต
https://www.thaitobacco.or.th/2018/06/26/18787/
หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อน และหรือย้ายตำแหน่ง
https://www.thaitobacco.or.th/2018/10/31/21063/
No Gift Policy
https://www.thaitobacco.or.th/2018/12/11/21478/
https://www.thaitobacco.or.th/2018/12/11/21475/
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน
https://www.thaitobacco.or.th/2019/01/28/22055/

..เพิ่มเติม..