หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ โรงอบใยบาเด่นชัย จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ โรงอบใยบาเด่นชัย จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2562

..เพิ่มเติม..