หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม....

(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. x 3,600 ม. จำนวน 39,960 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..