หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 2 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 2 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561  ผ่านทาง E-mail :  engineer_dep@thaitobacco.or.th
แบบ บก01 ตารางแสดงวงงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลาง
ร่าง ประกาศประกวดราคา

..เพิ่มเติม..