หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดโครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดโครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดโครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ KICK OFF HOLISTIC AREA BASED โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ภายใต้หลักการ Social Enterprise ณ โรงแรมนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดลพบุรี
โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ สร้างความร่วมมือในการปรับตัวและวิถีชีวิตให้สามารถมีรายได้ที่เหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน มีแพทย์ให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพที่ดี การสร้างความร่วมมือในชุมชนให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข มีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน สามารถปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การยาสูบแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นต้นแบบ และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะเริ่มดำเนินโครงการกับชาวไร่ยาสูบใน 8 จังหวัด โดยใช้ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดแพร่เป็นโมเดลต้นแบบ และในอนาคตจะนำโมเดลนี้ไปขยายสู่ชาวไร่ยาสูบในสังกัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

..เพิ่มเติม..