หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ (Traction Battery) จำนวน 7 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ...

ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ (Traction Battery) จำนวน 7 รายการ รวม 7 ชุด สำหรับใช้ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๙-๑๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง การยาสูบแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ engineer_dep@thaitobacco.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศประกวดราคา ฝวศ.ปe.2/2562

..เพิ่มเติม..