หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ e-Helpdesk ด้วยวิธีการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/30/61

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ e-Helpdesk ด้วยวิธีการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/30/61

..เพิ่มเติม..