หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingจ้างเหมาติดตั้งหลังคากันสาดอาคารโรงพิมพ์และอาคารคลังเก็บพัสดุหีบห่อ อาคาร B-04บริเวณชั้นลอยทางขึ้น AHU ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 เพื่อป้องกันน้ำเข้าบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์ สถานที่ก่อสร้าง อาคาร B-04 บริเวณชั้นลอยทางขึ้น...

จ้างเหมาติดตั้งหลังคากันสาดอาคารโรงพิมพ์และอาคารคลังเก็บพัสดุหีบห่อ อาคาร B-04บริเวณชั้นลอยทางขึ้น AHU ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 เพื่อป้องกันน้ำเข้าบริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรด้านโรงพิมพ์ สถานที่ก่อสร้าง อาคาร B-04 บริเวณชั้นลอยทางขึ้น AHU โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :
DOWNLOAD >> เอกสารประกวดราคา เลขที่ ฝวศ.ยปeb.6/2561
 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-229-1566 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 

..เพิ่มเติม..