หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) (ฝจพ.b.02/03/61)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) (ฝจพ.b.02/03/61)

ประกาศร่าง TOR b.02 03 61
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดการดำเนินงาน
เอกสารแนบ 1.2 งานระบบสายนำสัญญาณ
เอกสารแนบ 1.3 แผนผังจุดกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
เอกสารแนบ 1.4 แผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ใช้สาย (LAN)
เอกสารแนบ 1.5 แผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ (IP-Phone)
เอกสารแนบ 1.6 แผนผังจุดติดตั้งตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย (Rack)
เอกสารแนบ 1.7 งานศูนย์ข้อมูล
เอกสารแนบ 1.8 งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เอกสารแนบ 1.9 ข้อกำหนดสำหรับฝึกอบรม
เอกสารแนบ 1.10 เงื่อนไขในการตรวจรับ
เอกสารแนบ 1.11 เงื่อนไขในการรับประกันความชำรุดฯ
เอกสารแนบ 1_12 Plant Layout 1-2
เอกสารแนบ 1_12 Plant Layout 2-2
เอกสารแนบ 2 แบบตัวอย่างใบแจ้งราคา
เอกสารแนบ 3 แบบหนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบ 4 แบบตัวอย่างบัญชีรายการอุปกรณ์+Comply spec
เอกสารแนบ 5 แบบตัวอย่างแผนการดำเนินงานของโครงการ
เอกสารแนบ 6 แบบตัวอย่างแบบสอบถาม
เอกสารแนบ 7 แบบข้อตกลงคุณธรรม
เอกสารแนบ 8 หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลฯ
เอกสารแนบ 9 แบบสรุปรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
เอกสารแนบ10 ระเบียบ
แบบสัญญาจ้าง
ราคากลางPrice F-02_1

..เพิ่มเติม..