หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี

โรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี

หมวดหมู่ :

นายสุคิด  สุดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร และนางมลวิภา  ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบบัญชี “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี  ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

..เพิ่มเติม..