หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินไม่ถึง 5,000.-บาท (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินไม่ถึง 5,000.-บาท (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/02/เดือนมกราคม61.pdf
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

..เพิ่มเติม..